برای افزایش راه آهن اردبیل امتحان شده می کنیم


البدری در بازدید میدانی اجتناب کرده اند تعهد راه آهن اردبیل – میانه، پیگیر پایان دادن راه آهن اردبیل شناخته شده به عنوان خواستن انتخاب دار مردمان استانداری هستیم.

صدف بدری

مهندس بدری مشاور مردمان اردبیل، نیر، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی اجتناب کرده اند تعهد راه آهن اردبیل – میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشهایی اجتناب کرده اند تعهد چهارگانه اردبیل به سرشم. . زیرساخت های بار در ملت همراه خود حمایت استاندار اردبیل، معاون عمرانی استاندار اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اجرا شد.

نائب رئیس کمیته عمران شورا پایان دادن تعهد راه آهن اردبیل را انتخاب دارترین مطالبه مردمان استان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پایان دادن تعهد زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریض جاده ریلی این تعهد است.

بدری همراه خود اذعان به اینکه در بازدید ریاست جمهوری مصوبات خوبی در خصوص راه آهن اردبیل گرفتیم، افزود: در بازدید هیئت مقامات به استانداری، اعتباری حدود ۹۵۰ میلیارد تومان برای این تعهد فکر شد کدام ممکن است علاوه بر این امتحان شده برای توسل به مصوبه. اجتناب کرده اند دارایی ها تولید دیگری اجتناب کرده اند مقامات درخواست شده است ایم کدام ممکن است این تعهد را پس اجتناب کرده اند اتمام به همان اندازه پارس آباد یکپارچه دهد به همان اندازه بتوانیم راه آهن جنوب را اجتناب کرده اند طریق استان اردبیل به شمال متصل کنیم.