بخش بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهال همراه خود اندیشه‌های مترقی بهبود می‌یابد


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند نیواطلس، بهترین عضو هیکل، منافذ و پوست است کدام ممکن است نقشی مهم در تحمیل حس لامسه دارد با این حال تقلید حساسیت آن در مدل های مصنوعی کار سختی است. منافذ و پوست های الکترونیک در واقعیت فیلم های نازکی اجتناب کرده اند داروها همراه خود عملکرد های الکترونیک هستند کدام ممکن است به آنها اجازه می دهد برخی قابلیت […]