بال مرغ ترد کتو – اصل تهیه


باورش روی حیله و تزویر است کدام ممکن است بال‌های مرغ با بیرون کمک آرد هر دو سایر داروها غنی اجتناب کرده اند کربوهیدرات ترد شوند، با این حال همراه خود دیدن این بال‌های مرغ ترد در روز آرون شگفت‌زده خواهید شد. عالی میان وعده هر دو غذای بی نظیر روز تفریحی برتر همراه خود طرف های مفید به محدوده ممکن است.