ایده ها کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تصادفات بزرگراه ای فاش شد


مدیرعامل باند هلال احمر استان اردبیل اظهار داشت: کتاب ایده ها کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در تصادفات بزرگراه ای کدام ممکن است توسط هلال احمر اردبیل ارائه شده بود به صورت سراسری افشا شد.

هلال احمر

عزت الله ضرابی اظهار داشت: کتاب ایده ها کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در تصادفات بزرگراه ای توسط مربیان باند هلال احمر استان اردبیل در درجه ملت افشا شد.

مدیرعامل باند هلال احمر استانداری اردبیل در مراسم افشا اجتناب کرده اند این ۲ کتاب کدام ممکن است به صورت ویدئو کنوانسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور باند هلال احمر ملت برگزار شد، اظهار داشت: کاظم نامور تالیف کرده است.

ضرابی می گوید: این کتاب ها در قالب ۲ کتاب یکی برای مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس برای امدادگران باند هلال احمر مخلوط آوری شده است.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله فصول این کتاب تعاریف، ایده ها اساسی، علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم های حوادث در تصادفات بزرگراه ای، تجهیزات های از کیت امدادی، تثبیت محل حادثه، کمک های اولین در تصادفات رانندگی، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار مجروحان است. کتاب مرجع دولتی مدیرعامل باند هلال احمر استان اردبیل اظهار داشت: نویسندگان این کتاب انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها فوق العاده خوبی در بحث کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است جدا از امدادرسانی ورزش های متعددی در بخش آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی انجام داده اند. تدوین دارایی ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتب درسی.