انعقاد قرارداد پژوهشی دستگاه اجرایی با پایگاه دانش – شما آنلاین هستید


به گزارش خبرنگاران مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که چندی پیش به تصویب شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده بود هم اکنون برای اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است.

این طرح که بر اساس همفکری فعالان اکوسیستم ملی فناوری و نوآوری تدوین شده است، به منظور رفع موانع تولید دانش مبتنی بر دانش طراحی و تصویب شده است و به گفته طراحان آن، در صورت اجرا می تواند موجب پیشرفت و تحقق اقتصاد دانش بنیان شود. اهداف هموارتر .

قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده و به منظور تکمیل «قوانین حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و با هدف رفع چالش های دانش بنیان تهیه و به تصویب رسیده است. شرکت ها یکی دیگر از اهداف این قانون تامین الزامات رشد اقتصادی رشته های دانش بنیان است.

مجلس بر این باور است که با تصویب این طرح، «شورای راهبری فناوری و تولید دانش‌بنیان» به ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصادی خارج کند.

در شماره قبلی مجموعه محتوایی «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۵ و ۶ این طرح پرداختیم و بندهای ۷ و ۸ در این شماره منتشر شد.

مواد ۷ و ۸ این قانون به «حمایت از کالاها، محصولات و خدمات ایرانی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مربوط می‌شود.

وظیفه دستگاه اجرایی در حمایت از کالای ایرانی

ماده ۷- حمایت از کالاها، محصولات و خدمات ایرانی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

الف- دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر از محل بودجه برای پژوهش در مؤسسه، قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات دانش بنیان منعقد کند. در مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری. مزایای بند «الف» و ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در زمینه تولید کالاها و خدمات دانش بنیان تعمیم می یابد. .

ب- در ماده (۲۶) قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات ملی و حمایت از کالای ایران، عبارت مواد (۱۲) و (۱۳) جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» شد.

مسئولیت های شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان

ماده ۸- در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:

الف- در ماده (۲)؛ ۱- اصطلاح شورای راهبری فناوری و تولید دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس شورا، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (معاون شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نظامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت. ، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صنعت و معدن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و طبیعت اطراف با انتخاب شورای اسلامی به عنوان ناظر با عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین شد.

۲- دو تبصره به شرح زیر به این ماده اضافه می شود:

تبصره ۱- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات مندرج در این قانون برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان پس از رعایت اهداف مندرج در این قانون و با توجه به ویژگی ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضا برای تصویب شورای دانش بنیان. -تکنولوژی و محصولات مبتنی بر ارائه شده است. همچنین تمامی این نهادهای انتظامی موظفند مزایا، امتیازات و امکانات خود را در حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون به شوراهای راهبری فناوری و محصول دانش‌بنیان اطلاع دهند. و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، متوقف شود و در صورت عدم رعایت:

تبصره ۲- دبیرخانه شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان در دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و جلسه شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود.

ب- در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.

بنابراین در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین عبارت «شورا» قبل از دو عبارت «حضور» و «باید» می‌شود.

ت- در ماده (۵) عبارت مربوط به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جایگزین عبارت زیر نظر شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی می شود. و زیر نظر رئیس شورا.

– در تبصره (۳) ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه شورا جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» شد.

ج- در ماده (۹) عبارت دوم، در چارچوب مصوبه شورای راهبری فناوری و محصولات دانش بنیان و پس از رعایت اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورا، از بهره مندی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان «بعد از عبارت «بین المللی» مبادلات مالی «اضافه شد.

ج – متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود:

ماده ۱۰- کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد رسید. کابینت.