انتخاب گیری برای بهبود بخش گردشگری در اردبیل


مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان اردبیل ذکر شد: کمیته فنی سرمایه‌گذاری باید با اشاره به خواستن‌های شهرستان‌ها در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری انتخاب‌گیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شود کدام ممکن است کدام کاربری‌ها در هر شهرستان خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام کاربری‌ها به ابعاد کافی موجود است.

گردشگری

غیر معمول فلاحی ذکر شد: اجباری است کمیته فنی سرمایه‌گذاری در بحث اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری پایین به سرمایه‌گذاران حدنصاب خاص تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس این حدنصاب مجوز صادر شود.

مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان اردبیل در مونتاژ کمیته فنی سرمایه‌گذاری ذکر شد: کمیته فنی سرمایه‌گذاری باید با اشاره به خواستن‌های شهرستان‌ها در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری انتخاب‌گیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شود کدام ممکن است کدام کاربری‌ها در هر شهرستان خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام کاربری‌ها به ابعاد کافی موجود است.

فلاحی ساختار‌های دارای نوآوری را مقدم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحقیق ساختار کامل گردشگری شورگل {در این} مونتاژ کمیته فنی تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اصل استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت معاونت عمرانی استانداری تحقیق ساختار کامل گردشگری این جهان تحریک کردن می‌شود.

او همراه خود ردیابی به لزوم وجود اتصال زیبایی شناختی در سرمایه گذاری‌های گردشگری، ذکر شد:اجباری است کدام ممکن است کمیته فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت سرمایه‌گذاری در مرحله صدور موافقت اصولی برای هر سرمایه گذاری اجتناب کرده اند سرمایه‌گذار اتصال زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی تقاضا تدریجی به همان اندازه کمکی برای رشد صنایع دستی استان باشد.

{در این} مونتاژ ۱۲ ساختار پیشنهادی اجتناب کرده اند سوی سرمایه‌گذاران مورد بازرسی قرار گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن میان همراه خود اجرای ۹ ساختار موافقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب سه ساختار تولید دیگری به اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مجدد در مونتاژ بلند مدت منوط شد.

https://shahrkhan.ir