انتخاب غیرمعمول دبیر فدراسیون بوکس کدام ممکن است نادیده گرفته نمی شود!


به گزارش ایسنا، رقبا‌های بوکس قهرمانی ملت بزرگسالان، اواخر اردیبهشت ماه به میزبانی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در زاهدان برگزار خواهد بود کدام ممکن است دبیر فدراسیون بوکس، در اقدامی قابل ملاحظه قصد داشت خدمه ویژگی ها استان تهران را کدام ممکن است در هر فاصله شناخته شده به عنوان منصفانه خدمه {در این} رقبا‌ها نمایندگی می‌کرد را بردن تنبل کدام ممکن است این موضوع لغو شد.

موضوع اجتناب کرده اند این قرار بود کدام ممکن است وقتی انتخاب بر آن شد به همان اندازه محمدرضا ترمیمی دبیر فدراسیون بوکس، این سیستم مسابقات قهرمانی ملت بزرگسالان (انتخابی خدمه سراسری) را ادعا تنبل، او انتخاب گرفت خدمه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژگی ها استان تهران را به صورت تجمیعی در یک واحد خدمه قرار دهد به همان اندازه به صورت منصفانه خدمه همراه خود شناسایی استان تهران در مسابقات قهرمانی ملت نمایندگی کنند کدام ممکن است این موضوع همراه خود مخالفت اعضای فدراسیون بوکس در کنار شد.

{به دلیل} وسعت استان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر باند بودن، در همه ادوار مسابقات قهرمانی ملت خدمه ویژگی ها استان تهران به صورت به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مختلط متشکل اجتناب کرده اند بوکسورهای برگزیده شده بخش‌های محیط‌ای استان‌ تهران عازم این رقبا‌ها شده است کدام ممکن است محمدرضا ترمیمی قصد بردن کردن این خدمه را داشت. همراه خود این وجود با این حال فدراسیون بوکس این انتخاب دبیر شخصی را رد کرد به همان اندازه خدمه ویژگی ها همچنان در قهرمانی ملت حضور داشته باشد.

این انتخاب در حالی بود کدام ممکن است همراه خود مخالفت اکثر اهالی بوکس در کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آموزش داده شده است می‌شود اعتراض‌هایی را نیز به در کنار داشته است. 

مسابقات بوکس قهرمانی ملت بزرگسالان اجتناب کرده اند ۲۷ به همان اندازه ۳۱ اردیبهشت‌ به میزبانی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان برگزار می‌شود. این مسابقات در اوزان ۴۸، ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۳.۵، ۶۷، ۷۱، ۷۵، ۸۰، ۸۶، ۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲+ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سالن امام علی (ع) انجام می‌شود. طبق آموزش داده شده است محمود نهتانی، ۱۰ خدمه اول ۷ سهمیه، ۱۰ خدمه دوم ۵ سهمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ خدمه سوم ۳ سهمیه برای راه اندازی شد بوکسور دارند.

انتهای پیام