افزایش فوری نگاهی به نگاهی به ویروس کووید لا؛ ساده زمان نماد خواهد داد کدام ممکن است خواه یا نه اقامت در بیمارستان شبیه به رویکرد را دنبال خواهد کرد: سلامت


پیام اندروید:

با کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) با تشکر!

ممکن است عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی تکمیل شد. لطفا با این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو یا ابهامی دارید.