افزایش دمای هوا در اردبیل – شهرخان


مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل ذکر شد: در ۲ روز بلند مدت آسمان استانداری صاف تا نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.

بیشتر

سیاوش محمدی ذکر شد: بر مقدمه نقشه های هواشناسی در لحظه (یکشنبه ۲۱ فروردین) شاهد کاهش ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ناپایداری جوی خواهیم بود، متعاقباً آسمان استان به طور پیوسته صاف تا نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نسبی دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. “

مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل می گوید: این مورد ثابت تا عصر فردا در استانداری اردبیل شکسته نشده دارد با این حال اجتناب کرده اند عصر فردا با افزایش فشار، سرعت باد افزایش خواهد یافت.

آل محمدی ذکر شد: اجتناب کرده اند روز سه شنبه (۲۳ فروردین) تا پنجشنبه (۲۵ فروردین) وزش باد از حداکثر تا نسبتاً از حداکثر (به طور قابل توجهی در مناطق مرکزی استانداری) پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.