افزایش دستمزد کارمندان را به کار در واحد تولیدی ها امیدوار کرد


غلامرضا عباسی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، مصوبه شورای برتر کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ را بهتر از کار برای محله کارگری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال شاهد تحولات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات ریاست جمهوری بودیم کدام ممکن است با بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین بودن در کنار بود. مشارکت کارگری در بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری خوشایند کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیمی نسبتاً برای دستمزد کارمندان گرفت کدام ممکن است بدنه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده امیدوار کرد.

وی افزود: دستمزدها برای هر سال در نهایت سال تصمیم گیری شده بود، با این حال امسال در گذشته اجتناب کرده اند آنچه پیش سوراخ بینی می شد {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدها به جای آن موکول شدن به بالا سال، ده روز مانده به بالا سال بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خرس فشار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت هایی با اشاره به حقوق سال بلند مدت موجود است.” عالی سال تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند اعضای شورای برتر برای امتحان شده {در این} زمینه تشکر می کنیم.

این سرزنده کارگری تاکید کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها با کار با هم خوشایند شرکای اجتماعی محقق شده است. بعد از همه ادامه دارد با رقم دقیق فضا زیادی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت کارمندان به طور مناسب تامین نشده است، با این حال “رضایت اجتناب کرده اند یکپارچه کار با انگیزه اصولاً” را برای کارمندان فراهم کرده است.

عباسی با دقیق اینکه حقوق معوقه کارمندان باید به طور منظم جبران شود، تصریح کرد: توده ها ردیابی کرده ایم کدام ممکن است محله کارگری با معوقات مزدی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عقب ماندگی به یکباره قابل جبران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای این موضوع این سیستم ریزی شود. امسال عالی حرکت خوش بینانه دستمزد به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس حقوق به سختی افزایش کشف شد.

مشاور شورای برتر اصناف با دقیق اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارمندان را به واحد تولیدی ها باز می گرداند، ذکر شد: این انتخاب مهمی بود، از هم بر توانایی کسب کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بر رشد بنگاه ها تأثیر می گذارد. . بدون در نظر گرفتن توانایی کسب کارمندان اصولاً باشد، کالا واحد تولیدی ها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخه اقتصاد تمدید شده تر تبدیل می شود.

به مشاوره وی، متعدد اجتناب کرده اند کارمندان {به دلیل} دستمزد زیرین حاضر به کار در سویه ها ساخت نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقش ها باطل روی آوردند کدام ممکن است این امر به محافظت {نیروی کار} نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی {کمک می کند}.

این سرزنده کارگری با تاکید بر حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها در سال بلند مدت ذکر شد: مقامات قول حمایت اجتناب کرده اند نهادها را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته حمایتی ویژه ای در بحث معافیت های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه دیده شد کدام ممکن است امیدواریم موجب پویایی واحدهای مالی شود. به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت یکپارچه دهید.

انتهای پیام