افتتاح شهرک بونیان دانمارکی در اردبیل


معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: شهرک دانشبانیان در استانداری اردبیل تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی {در این} بخش توسط تجهیزات های اجرایی انجام تبدیل می شود.

جستجوی مبتنی بر دانش

سید کمال الدین میرقافریان معاون این سیستم ریزی برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان اظهار داشت: این سیستم ریزی برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان موضوع مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در اصل کار تجهیزات های اجرایی استان {است تا} بتوانیم آن را محقق کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال تعمیر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات برای اقدام است. استاندار اردبیل برای توافق امور عمرانی ۲۲ فروردین در مخلوط خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت.

وی با ردیابی به اینکه قابلیت داده ها نمایندگی ها گام مهمی برای رشد استان است، اظهار داشت: امتحان شده می کنیم با حاضر چشم اندازها اجباری، رشد استان را تضمین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های صورت گرفته مثمر ثمر {خواهد بود}.

معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: شهرک دانشبانیان در استانداری اردبیل تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی {در این} بخش توسط تجهیزات های اجرایی انجام تبدیل می شود.

باید برای تحمیل این شهر امتحان شده ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه داشته باشیم تا بتوانیم در راستای نتیجه گیری فرمایشات مقام معظم مدیریت {به درستی} ورود کنیم.

معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل یکپارچه داد: نامگذاری سال جدید کدام ممکن است برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت است اهمیت ویژه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمهیدات اجباری {در این} زمینه اندیشیده شود.

میرجاوریان افزود: استانداری اردبیل در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جایگاه قابل قبولی برخوردار است با این حال همچنان نیازمند افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است قالب های جامعی برای این سیستم های اقتصادی در استان اجرا شود.