افتتاح خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل


شهردار ذکر شد: کاخ تاریخی الصمدی به «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» تغییر تبدیل می شود.

افتتاح خانه فرهنگ و هنر اردبیل

شهردار اردبیل در بازدید اجتناب کرده اند کاخ تاریخی «بیت الصمدی» در قلمرو بازار مسگران اجتناب کرده اند تغییر این کاخ به «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» خبر داد.

{در این} بازدید کدام ممکن است رئیس شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران شهرداری آن را همراهی می کردند، محمود صفری با ادعا این خبر افزود: محلی شخصی یکی اجتناب کرده اند شگفت انگیزترین خانه های تاریخی شهر باستانی اردبیل است. الگو تبدیل کردن، شناخته شده به عنوان «خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اردبیل» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ری صفری هدف اجتناب کرده اند این اقدام را کمک به پیشبرد نیازها باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری شهرداری همراه با کمک به مرمت خانه های تاریخی شهر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} این کاخ به مرکزی برای ورزش های مختلف باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری تغییر تبدیل می شود. این سیستم های هنری شهرداری اردبیل.