اطلاعیه علاقه ویژه (NOSI): اعتبار سنجی ابزارهای هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال برای ارزیابی بهبود یافته در تحقیقات اپیدمیولوژیک، بالینی و مداخله ایاطلاعیه علاقه ویژه (NOSI): اعتبار سنجی ابزارهای هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال برای ارزیابی بهبود یافته در تحقیقات اپیدمیولوژیک، بالینی و مداخله ای | NHLBI، NIH


رفتن به محتوای اصلی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/