اصناف نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه کمیسیون نظارت مرکزی استان گفت: انجمن ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارند، بنابراین وجود انجمن ها و تشکل های صنفی قوی موجب تقویت و توسعه اقتصاد استان می شود.

انبار تولید

رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه کمیسیون نظارت مرکزی استان گفت: تشکل ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارند، بنابراین وجود انجمن ها و اتحادیه های صنفی قوی موجب تقویت و توسعه این استان می شود. اقتصاد استان». ترویج اجرای قوانین نظام صنفی در بین اتحادیه های صنفی در خصوص عرضه کالا و خدمات ارائه شده به مشتریان موجب تقویت هر چه بیشتر واحد اقتصادی در منطقه می شود.

دکتر صادقی تاکید کرد: مواردی که در جلسه کمیسیون نظارت مرکزی استان مطرح شد و مصوباتی نیز بر این اساس داده شد که باید اجرای صحیح آن را دنبال کنیم تا شاهد تاثیر مثبت آن در جامعه باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: برای شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی، نصب کد کیو بر روی واحدهای صنفی ضروری است تا بتوانیم واحدهای صنفی فاقد مجوز را رصد کنیم.
پس از جلسه، اجرای طرح نظارت مردمی، دریافت و نصب بارکد صنفی در مقابل مشتریان، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و پروانه کسب منقضی شده، مجوزهای برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه و ۲ مورد از اهم موارد. در این جلسه موضوعاتی مطرح شد.