اصلاحات کودک کاربری اراضی توریستی


غیر معمول فلاحی اجتناب کرده اند اصلاح کاربری اراضی کودک گردشگری کدام ممکن است امکان تحمیل چشم اندازها گردشگری {وجود ندارد} خبر داد.

ویلا زمین

خبر خوش دوم حضور در این سیستم توجه رحمت برای شهر توریستی سارین

غیر معمول فلاحی مدیرکل اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری اردبیل در این سیستم رحمت این سیستم ماه مبارک شهرستان سارین ادعا کرد: اراضی کودک همراه خود کاربری گردشگری کدام ممکن است امکان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز از آنها {وجود ندارد}. . همراه خود تحمیل چشم اندازها گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضرر مواجه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل تیمی ویژه {در این} زمینه مشکلات این اعضای خانواده برطرف شد.

فلاحی افزود: این اعضای خانواده می توانند {برای تغییر} کاربری به اداره کل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری مراجعه کنند.

فلاحی با اشاره به اقامتگاه ها، آپارتمان ها، مسافرخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات گردشگری فرسوده نیز افزود: تسهیلاتی برای تبدیل کردن مجموعه های فرسوده گردشگری اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است فعالان این بخش نیز می توانند اجتناب کرده اند آن استفاده کنند.

نادر فلاحی