استفاده از اجتناب کرده اند ۲۶ سد به همان اندازه بالا سال جاری


به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان، در حال حاضر در نشست تخصصی مدیران صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب ملت، ورزش های مقامات سیزدهم را در تعدادی از ماه قبلی مورد ملاحظه قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نیازهای صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب ملت را مشابه کرده ایم. وزارت انرژی در سال ۱۴۰۱. قوانین بودجه.

وی مرحله سوم را اجرای قالب های اضطراری برای تسریع در اجرای چالش ها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: اصلاح ساختار مدیریت آب یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چهارمین اقدامات کارآمد وزارت انرژی {در این} مدت است. رفتار زنانه. .

محرابیان شرایط حال ملت را منحصر به فرد اجتناب کرده اند سال های قبلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در شرایط حال کدام ممکن است شکاف زیادی بین تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا موجود است باید ابزارهای اجرایی شخصی را تنظیم دهیم.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند عدالت، شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت قوانین شناخته شده به عنوان قوانین جدید مدیریت آب یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تعمیر سبدها حال همراه خود بکارگیری دقیق این قوانین تاکید کرد.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به نیاز اجرای از محسوس چالش ها اظهار داشت: انتخاب بندی، تهیه دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بندی سه شرط است کدام ممکن است در صورت رعایت آنها در اجرای همه چالش ها می توانیم به وعده های شخصی حرکت کنیم.

وی همراه خود ردیابی به بودجه نسبتا خوشایند سال ۱۴۰۱ برای صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی اظهار داشت: بودجه امسال بستگی دارد ورزش نمایندگی های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حساسیت استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها، استفاده کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز اجتناب کرده اند بودجه باید انجام شود. در عملیات. این سیستم کاری

محرابیان همراه خود ردیابی به مصوبات سفرهای جهان ای اظهار داشت: مهمترین پیش بینی اجتناب کرده اند سفرهای جهان ای مقامات سیزدهم اجرای دیر یا زود مصوبات است چرا کدام ممکن است نتیجه گیری تضمین ها در مقامات مردم فوق العاده ضروری است.

بر مقدمه ادعا وزارت انرژی، اجرای بلافاصله تمامی قالب های اضطراری آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب در استان های ساحلی شمالی اجتناب کرده اند جمله خوزستان تاثیر بسزایی در تعمیر مشکلات حال ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وقفه، مشکلاتی را {در این} بخش تحمیل می تدریجی.

اجرای قالب جهادی فشرده آبرسانی به ۱۶ هزار روستای ملت

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به اجرای قالب جهادی کلان آبرسانی در تمامی استانداری های ملت اظهار داشت: به همان اندازه بالا مقامات سیزدهم روستای با بیرون آب نخواهیم داشت.

به آموزش داده شده است محرابیان، تمامی دارایی ها می خواست برای اجرای قالب جهاد آبرسانی فشرده به همان اندازه سال ۱۴۰۲ تامین شد.

ایجاد اولین بازار آب فاضلاب ملت

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند ایجاد بازارچه فاضلاب در ملت در سال جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به شرایط حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند فاضلاب هر دو آب های غیر متعارف استفاده کنیم، نیازی به استفاده اجتناب کرده اند آب نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمینی نیست.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به مانترا سال، خاطرنشان کرد: ۱۵ نسبت اجتناب کرده اند کل نمایندگی های داده ها بنیان ملت متعلق به بخش نشاط است کدام ممکن است طبق تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل مقام معظم مدیریت باید آنچه را کدام ممکن است هست، بگیریم. مورد نیاز است. اقداماتی برای افزایش این نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی.

وی در طولانی مدت همراه خود دقیق اینکه نمایندگی های داده ها بنیان می توانند در زمینه الگوی خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن بهینه گام های موثری بردارند، تصریح کرد: در سالی اقامت می کنیم کدام ممکن است در اکثر مناطق در شرایط سختی به حرکت می بریم، متعاقباً باید تا حد زیادی اجتناب کرده اند قبلی داشته باشیم. حضور پرانرژی در الگوی خوردن

انتهای پیام