اسبابک ها COVID-19 یک بار دیگر در آمریکا در جاری {افزایش است}: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم منصفانه ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت روتین به پایان رسید. لطفا همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.