اختراع ۶۱ فقره فراهم می کند خانگی قاچاق به قطعا ارزش آن را دارد ۳ میلیارد ریال در پارس آباد


فرمانده مرزبانی استان اردبیل اجتناب کرده اند اختراع طیف گسترده ای از فراهم می کند خانگی قاچاق در شهرستان مرزی پارس آبادوگان خبر داد.

قاچاق کالا

سردار شاهین اسماعیلی ذکر شد: در پی کسب خبری مبنی بر انبار فراهم می کند خانگی قاچاق توسط یکی اجتناب کرده اند اهالی پارس آباد، معامله با به موضوع در اصل کار مرزبانی اصلاندوز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس اجتناب کرده اند توافق قضایی به محل می خواست اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت اصول، مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شهروندی وارد منزل متهم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بازرسی ۶۱ قطعه طیف گسترده ای از فراهم می کند خانگی قاچاق اختراع شد.

فرمانده مرزبانی استانداری اردبیل قطعا ارزش آن را دارد تقریبی این کشفیات را ۳ میلیارد ریال عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} تکنیک منصفانه نفر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.