اختراع بیش اجتناب کرده اند ۲۰۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در آستانه عید نوروز


به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا رضاییان {در این} باره ذکر شد: به رویداد خطرناک نوروزی، جامعه های قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی، انبارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کالای قاچاق در قالب ساختار سراسری تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم شد. برای نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس اجتناب کرده اند نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در اصل کار پلیس ایمنی مالی ملت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا فروردین ۱۴۰۱ شکسته نشده داشت.

وی افزود: تحقیقات نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس ایمنی مالی {در این} مرحله اجتناب کرده اند ساختار، دانش اشرافی، نظارت سیستمی، بازرسی های اسنادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی اجتناب کرده اند انبارها، انبارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان کالای قاچاق تعیین شد.

فرمانده قرارگاه نوروزی پلیس ایمنی مالی (امین): ماموران در بازرسی اجتناب کرده اند مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از کالاهای قاچاق اجتناب کرده اند قبیل: کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی، فراهم می کند خانگی، فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی، دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر خودرو به بازرسی پرداختند. کیف، کفش، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های نفتی کدام ممکن است به صورت قاچاق به جامعه meting out وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن خارج شده بود نیز طی هفته قبلی بخشها زیادی کالای ممنوعه را اختراع کرد.

به گزارش مکان پلیس سردار رضائیان، مشاوران خوب ارزش کالاهای اختراع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات نفتی را بیش اجتناب کرده اند ۲۰۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: {در این} راستا منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ متهم به در کنار ۶۹۹ تجهیزات بسیاری از خودرو سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف شد. متهمان جهت عرضه به مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها به منطقه پارکینگ منتقل شدند.

انتهای پیام