احداث فاز ۳ بازار خشکباران با مشارکت شهرداری اردبیل


️اولین چالش شهرداری با عنوان فاز ۳ بازار خشکبار تهران با سهم ۵۵ درصدی در وسط ششم شورا تصویب گردید.

احداث فاز 3 بازار خشکباران با مشارکت شهرداری اردبیل

سهم ۵۵ درصدی شهرداری در احداث فاز ۳ بازار خشکباران

در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین مونتاژ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه مونتاژ فاز سوم بازار خشکبار، برای اولین بار با سهم ۵۵ درصدی شهرداری به تصویب رسید.

محمود صفری،شهردار اردبیل اظهار داشت: حاصل قراردادهای مشارکتی کدام ممکن است سالهای در گذشته در اتاق های ذهنی سیاسی بسته شده است،شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر برای شهرداری {بوده است}.

شهردار اردبیل در بخش تولید دیگری سخنان شخصی ردیابی کرد:ضمن تاکید به بحث شفافیت چالش های شهرداری تا روزی کدام ممکن است بنده در شهرداری حضور دارم مانع واگذاری ساختار های مشارکتی به نمایندگی های شخصی ، با بیرون یک جوان خواهیم شد.

{در این} مونتاژ شهردار اردبیل ضمن ردیابی به نزدیک کردن {به روز} جهانی قدس ، روز حفاظت اجتناب کرده اند حقانیت مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک عید سعید فطر با تاکید به ۹ اردیبهشت روز شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید با عنایت به اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام اعضای احترام شورا ضمن تشکر اجتناب کرده اند زحمات ایشان به لزوم احترام اجتناب کرده اند اعضای شورا تاکید نمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع نزدیکی هفته کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت این ایام اجتناب کرده اند ۵ نفر اجتناب کرده اند پاکبانان زحمتکش شهرداری تجلیل به حرکت به اینجا رسید.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است‌ در سال های در گذشته سهم شهرداری {در این} چالش های مشارکتی کمتر اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت {بوده است}.

#محمود_صفری
#شهردار_اردبیل
#شهرداری_اردبیل