اجرای ماموریت های راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی در اردبیل


مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اردبیل فینال وضعیت ماموریت های راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی اعمال شده توسط اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استانداری اردبیل در خلخال را گفتن کرد: پایان دادن نشده است.

پروژه راهسازی

مورد پسند حیدری در این زمان شنبه در مونتاژ بازرسی فینال تحولات ماموریت های راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های عمرانی اعمال شده توسط اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استانداری اردبیل در خلخال گفتن کرد: عملیات اجرایی این ۲ ماموریت اجتناب کرده اند ۱۵ سال پیش تحریک کردن شده است. با این حال {به دلیل} ضعیف این شهرت در بازتاب پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن استفاده نشده است.

وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته در بازدید رئیس جمهور به اردبیل، تامین شهرت برای شکسته نشده عملیات اجرایی این ماموریت ها اجتناب کرده اند جمله مصوبات این بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله ماموریت های مصوب استانداری اردبیل است. شهرت اجباری، مونتاژ این ماموریت ها سریع اجتناب کرده اند اوج گرفته تبدیل می شود.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استانداری اردبیل اظهار داشت: کار احداث تونل در بزرگراه خلخال به اسلام با هدف تعمیر سختی گذر الماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید با افتتاح جاده اعتباری سراسری شهرستان در جاری انجام است. این ماموریت پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی آن تحریک کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.»

وی افزود: برای احداث تونل به اندازه ۲۳۵۰ متر در هدف بزرگراه خلخال – اسلم اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال پیش سوراخ بینی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اداره کل آمادگی مناسب برای اجرای ماموریت حیاتی خلخال را دارد.