اجازه تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه تکه شدن پایین را نمی دهیم


یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل ذکر شد: مالک ۱۷ هزار مترمربع پایین در قلمرو میراشراف توجه به تنظیم حق انتفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن پایین در بازار است کدام ممکن است اجازه نمی دهیم.

حبیب فتحی


حبیب فتحی در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل تصدیق شد: در محله های ۱۳ گانه اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایین های کودک، واگذاری پایین مشکلاتی را تحمیل می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً در نتیجه مسدود شدن کوچه های زیر ۶ و هشت متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز می شد. بیانیه سوگند خورده هم می دهند.

وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم عده ای با تکه تکه کردن پایین یا به در نظر گرفته شده مزیت شخصی با تنظیم حق انتفاع بر گسترش این مشکلات بیفزایند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل نیاز پیش سوراخ بینی فضاهای ورزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه {در این} عوامل را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جدا از احیای فضای بی تجربه در قلمرو محروم میراشراف، نباید اجازه سوء استفاده اجتناب کرده اند ۱۷ هزار متر مربع اجتناب کرده اند پایین را داد. .

فتحی امتحان شده شهرداری در بهبود فضای بی تجربه را اقدامی ارزشمند عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهرداری امسال در جاری بازرسی بهبود فضای بی تجربه در تمامی مناطق اردبیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار با جدیت پیگیری تبدیل می شود.


زمین خواری