ابلاغ «قوانین فهرست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام نامعتبر بازی» / ادعا ۸۱ ردیف قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم منسوخ!


به گزارش ایسنا، قوانین فهرست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام نامعتبر در بخش بازی کدام ممکن است در مونتاژ علنی مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۵۷۴ مورخ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

در ابلاغیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور آمده است: در اجرای دستور یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیست و سوم} (۱۲۳) قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوانین فهرست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام نامعتبر در بخش بازی» کدام ممکن است با عنوان ساختار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در مونتاژ علنی روز یکشنبه مورخ  ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید شورای احترام نگهبان، به اتصال ابلاغ تبدیل می شود.

در اجرای دستور یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیست و سوم} قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران به اتصال «قوانین فهرست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام نامعتبر در بخش بازی» کدام ممکن است در مونتاژ علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی نامه شماره ۱۱/۲۵۸۵ـ۵۰ مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی واصل شد، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

62245477 - ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!

62245478 - ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ورزش» / اعلام ۸۱ ردیف قانون و حکم منسوخ!

ماده‌­واحده ـ اجتناب کرده اند گذشته تاریخی اجباری‌­الاجراء شدن این قوانین، احکام قانونی مذکور در اتصال، منسوخ ادعا می‌شود.

اطمینان حاصل شود که تبصره فهرست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام نامعتبر در بخش بازی می‌توانید همین جا فشار کنید.

انتهای پیام