آغاز توزیع بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار منطقه ای در اردبیل


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه اردبیل با بیان اینکه ۸۰ درصد اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام این منطقه صرف می شود، گفت: از ۲ ماه گذشته تاکنون توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ انجام شده است. در میان استانداری ها از ۱۲ شهرستان آغاز شده است، تا سقف پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار منطقه ای با ضریب. ۱۷ شاخص تعیین و توزیع خواهد شد.

حقوق

داود شایقی بیان کرد: استاندار ۸۰ درصد اعتبار سال جاری را به تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص داد و به امید خدا در پایان سال مالی ۱۴۰۱ شاهد عملکرد مطلوبی در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه اردبیل با بیان اینکه هیچ ریالی از اعتبار منطقه اردبیل برگردانده نمی شود افزود: در روزهای پایانی سال مالی ۱۴۰۰ مصمم هستیم ریالی از اعتبار منطقه اردبیل عودت نشود. به بیت المال بازگردانده شود.

شایقی تصریح کرد: با اصلاح تفاهم نامه توزیع بودجه ۱۴۰۰ در چند ماه گذشته سعی شده منابع نقدی و اسناد خزانه ۱۰۰ درصد جذب شود و گزارش کامل روند جذب و تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۰ در آینده محاسبه می شود. هفته

وی بیان کرد: از ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ بین فرمانداری های ۱۲ گانه شهرستان آغاز شد تا پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبارات منطقه ای با ضرایب مشخص و ۱۷ شاخص توزیع شود.