آسانسور‌ها حیاتی هستند، با این حال واکسن‌های دوباره کار کردن‌شده کووید کلیدی برای نوک دادن به همه‌گیری خواهند بود: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی تکمیل شد. لطفا همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.