آزمون فاصله‌ای بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ تجهیزات باسکول خیابان‌ای در استان اردبیل


مدیرکل معمول استان اردبیل تاکیدکرد: آزمون صحت کار کردن باسکول های استان منحصر به ایام درو کردن گندم نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب به طور ادواری در کل سال در تمام شهرستان های استان انجام می پذیرد.

باسکول

هاشم علایی در تشریح کار کردن یکساله این اداره کل همراه خود ردیابی به اینکه طبق ضوابط قانونی همه وسایل سنجش {مورد استفاده در} داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد نهایی در مرحله ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد در امکانات توزین خرس نظارت مناسب گروه سراسری معمول ایران قرار دارند، افزود: کلیه وسایل توزین باید در فواصل روزی معین به صورت فاصله‌ای توسط نمایندگی های تائید صلاحیت شده گروه سراسری معمول ایران مورد بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون قرار گیرند.

وی ذکر شد: در راستای اجرای تکالیف ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی این اداره کل، توسط آزمایشگاه وابسته تأیید صلاحیت شده مجری آزمون فاصله‌ای، انواع ۳۲۳ باسکول‌ اتومبیل چرخدار خیابان‌ای بر مقدمه معمول سراسری ۱۰۲۷۴ در کل سال۱۴۰۰ مورد آزمون قرار گرفته است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع،۳۰۸ باسکول قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ باسکول نیز مردود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ باسکول همکاری اجباری را همراه خود آزمایشگاه مجری نداشته کدام ممکن است تذکرات اجباری برای معمول سازی به صاحبان خانه باسکول ها گرفت ودر صورت عدم تمکین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

علایی ادای احترام به شد: در بخش آزمون باسکولهای چرخ دار خیابان ای شاهد باور ۱۱۷ درصدی این سیستم عملیاتی
پیش سوراخ بینی شده، بوده ایم. دبیر شورای معمول استان افزود: تمام باسکول ها باید دارای شهادت دادن آزمون صحت کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه معمول باشند.
وی همراه خود ردیابی به نصب ۳۶۰باسکول در درجه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مستمر۳۲۳ باسکول، خاطر آرم کرد ۸۰ نسبت باسکول های نصب شده در بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نسبت در بخش دولتی ورزش دارند.

علایی علاوه بر این افزود: همراه خود ملاحظه به نزدیک کردن فصل درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب گندم اجتناب کرده اند کشاورزان، در راستای اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط اجرایی گروه سراسری معمول در زمینه ابعاد شناسی ، باسکول های وسایل چرخدار خیابان ای ملایم همکف، فعلی در امکانات کسب گندم برای ادغام کردن سیلوهای گندم، کارخانجات آرد سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی های کشاورزی وسایر واحد های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی در شهرستان های این استان اجتناب کرده اند تذکر صحت کار کردن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مدیرکل معمول استان اردبیل تاکیدکرد: آزمون صحت کار کردن باسکول های استان منحصر به ایام درو کردن گندم نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب به طور ادواری در کل سال در تمام شهرستان های استان انجام می پذیرد.