آذربایجان، در قلمرو سیبری – شهرخان


هشدار نسبت به تأثیر می گذارد در عمق محدوده سیبری به آذربایجان اجتناب کرده اند فردا عصر

برف زمستانی

هیکل شخصی را در سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف جلو کنار هم قرار دادن کنید، منقل (ماشین) مشرق روشن تبدیل می شود.

برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان تسلیم نشوند. تداوم سرمای سیبری همراه خود امواج پی در پی باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین رطوبت کافی در روزهای آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متناوب به همان اندازه نوک هفته در نتیجه تداوم سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این ناپایداری تبدیل می شود.

تبریز اجتناب کرده اند فردا عصر در پیش بینی سوختگی سیبری خنک ویژه است کدام ممکن است در روز چهارشنبه از نزدیک شکسته نشده می تواند داشته باشد علاوه بر این افت محسوس دمای حسی ممکن است خسارت هایی را نیز به در کنار داشته باشد.

دمایی کدام ممکن است فردا عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهارشنبه سوم فروردین در مناطق وسیعی اجتناب کرده اند آذربایجان بافت خواهید کرد {به دلیل} طوفان های از حداکثر سیبری فوق العاده سردتر اجتناب کرده اند دمای دقیق {خواهد بود}!

به هیچ عامل نمی ارزد؛ متعدد اجتناب کرده اند مناطق (معادل نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قره جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اردبیل) در لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در جاری شعله ور شدن بودند، با این حال اجتناب کرده اند فردا عصر به همان اندازه چهارشنبه به یکباره عمق گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کشف شد.

برف