آبرسانی به روستاهای بخش مرزی موران جان اخیر‌ای گرفت


مشاور افراد گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همراه خود ختصیص شهرت آبرسانی به روستاهای بخش مرزی موران جان اخیر‌ای گرفت.

آبرسانی


ولی اسماعیلی همراه خود خاص اینکه امتحان شده برای عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی به صورت جهادی شکسته نشده دارد، اظهار کرد: همراه خود توافق های صورت گرفته اجتناب کرده اند محل اعتبارات سراسری فشار آبی مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به بخش مرزی موران اختصاص کشف شد.

وی افزود: همراه خود تخصیص این مبلغ شهرت ساختار آبرسانی به روستاهای بخش مرزی موران جان اخیر ای گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی فازهای اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم مجتمع آبرسانی بخش موران پایان دادن می‌شود.

مشاور افراد گرمی مغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همراه خود حضور مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی فردا عملیات اجرایی آبرسانی به بخش موران در مجتمع داشدیبی آغاز می تواند.

وی در نهایت ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند تمامی مسئولان کشوری، استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی افزود: مجری این ساختار بسیج سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام {خواهد بود} کدام ممکن است {در این} زمینه باید تجهیزات های اجرایی شهرستان نیز همکاری اجباری را داشته باشند.


آبرسانی